Regjistrimi i biznesit

Një  Shoqëri Tregtare mund të themelohet  dhe regjistrohet  në Kosovë  për çfarëdo qëllimi të ligjshëm dhe mund të kryej çfarëdo veprimtarie të ligjshme të përcaktuar në nomenklaturen  e kodeve të aktiviteteve. Kodet janë shifra që përputhen me aktivitetin / veprimtarinë e biznesit të cilin ju e kenipërzgjedhur për ta hapur.

 

Formularët që duhet të plotësohen për hapjen e biznesit përmbajnë edhe një pjesë ku kërkon që ta shkruani kodin (në anën e majtë) si dhe përshkrimin me fjalë (në anën e djathtë), të biznesit në fjalë. Listën për kodet mund ta gjeni në web faqen e ARBK-së www.arbk.org. Kodet janë katër shifrore.

 

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, (ARBK) bënë  regjistrimin e të gjitha bizneseve të reja, ndryshimet e të dhënave të biznesit ,shuarjen e biznesit ,lëshimin e certifikatës për regjistrim me  numrin fiskal, certifikaten e tatimit  mbi vlerën  e shtuar,certifikatën e export- importit , ofron  informacionet  si dhe formularët falas.

 

Në  ARBK regjistrohen këto lloje  të bizneseve: Biznese Individuale, Ortakëri të përgjithshme, Shoqëri Komandite, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, Shoqëri aksionare, Kompani të huaj, Ndërmarrje shoqërore, Ndërmarrje publike  dhe Kooperativa bujqësore.

 

Duke qenë se këto lloje ndryshojnë në përgjegjësitë e tyre ligjore njëra nga tjetra, edhe dokumentet e kërkuara për regjistrimin e tyre fillestar, janë të ndryshme. Çdo aplikant, duhet të sigurohet për formën e biznesit që kërkon të regjistrojë përpara se të aplikojë për regjistrim fillestar.